Bài viết

SỰ KHÁC NHAU VỀ NGHĨA CỦA CÁC TỪ KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Chúng ta thử tìm hiểu sự khác nhau giữa các từ khoa học, kỹ thuật và công nghệ từ các bài viết về gốc từ của các tác giả Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Văn Tuấn và GS.Nguyễn Tiến Zũng như sau: Theo tác giả Bùi Văn Nam Sơn Kỹ thuật (technique) và công nghệ […]